VÝTVARNÉ FOTOGRAFIE KRAJINY

Nástenný kalendár 2024

"Mystérium krajiny"

Predaj skončil

Obchodné podmienky

1. Základné údaje: 

Predávajúci:
Creative G s.r.o.
Jána Goliána 1516/11
036 01 Martin
 
+421 907 295 099
arthphoto@jurajgavura.sk
 
IČO: 47 419 792 
DIČ: 2023870233
 
Banka: Tatra Banka
IBAN: SK8911000000002924902273
 
Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 60259/L
 
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/763 21 30
 

Kupujúci (alebo v texte aj spotrebiteľ, alebo zákazník): je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Royal Clinics, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar: znamená tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. Pri každom tovare uvádzame všetky jeho hlavné vlastnosti, odporúčanie na použitie alebo jeho vhodnosť (pre koho je určený), predajnú cenu aj s DPH, dostupnosť tovaru, alebo lehotu do ktorej tovar vieme dodať. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu, (čo sa môže stať práve pri aktualizácii produktov a ich cien, alebo pri softwareových aktualizáciách eshopu) a práve v tom okamihu vytvorení objednávky kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci, od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

2. Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”). Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, ktorý sa považuje za zmluvu uzatváranú na diaľku vzniká potvrdením zo strany predávajúceho (emailom) zákazníkovi.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Na odoslanie objednávky je potrebné, aby zákazník bol v e-shope registrovaným zákazníkom, alebo aby zákazník vyplnil povinné údaje v objednávkovom formulári. Poskytnuté údaje slúžia prevádzkovateľovi výhradne na riadne a skoré vybavenie objednávky zákazníka. 

 

3. Spôsob dodania tovaru

Na základe objednávky je tovar odosielaný podľa výberu kupujúcim Slovenskou poštou, alebo Packetou (bývalá Zásielkovňa) a to na vybraté doručovacie miesto, alebo Packeta kuriérom na adresu zadanú kupujúcim.

Fotografie sú tovarom, vyrábaným podľa výberu rozmeru, na mieru a dodacia doba je najneskôr 30 dní. V prípade nemožnosti dodania tovaru do 30 dní z dôvodu jeho nedostupnosti u výrobcov materiálov (fotopapier, plátno, rámy), alebo nedostupnosti tlačiarne, alebo z iných nepredvídateľných dôvodov, bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak. Kalendáre a pohľadnice sú skladom a odosielame ich do 5 dní od doručenia objednávky.

Cena dodania Slovenskou poštou na poštu je 2,80€ vrátane DHP. Cena dodania Packetou je 2,00€ vrátane DPH na odberné miesto Packeta, a 4,30€ vrátane DPH na adresu zadanú kupujúcim. Doprava pri nákupe nad 10€ je bezplatná.

 

4.  Cena a platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v e-shope sú uvádzané v koncovej cene. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.  Zákazník je povinný uhradiť cenu za tovar. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom e-shopu, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na ňom stanovenou. 

Spôsob platby: 

 • Dobierka 
 • Online platba cez platobnú bránu Besteron

 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru na základe akceptovanej objednávky predávajúcim, v dohodnutom množstve a kvalite, zabalený, alebo vybavený na prepravu spôsobom potrebným pre jeho uchovanie a ochranu
 • Kupujúci má právo dostať všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru spolu s faktúrou, alebo daňovým dokladom a to najneskôr s doručením tovaru
 • Kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar ktorý bol predmetom jeho objednávky od kuriéra, alebo iného doručiteľa v odbernej lehote, na adrese, ktorú uviedol v objednávke
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar jeho kupnú cenu
 • Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať obal zásielky (tovaru) pri preberaní od kuriéra, alebo doručovateľa a v prípade poškodeného tovaru zásielku neprebrať
 • Kupujúci má právo od kúpy odstúpiť do 14 dní od doručenia tovaru na jeho adresu. V prípade že tovar nespĺňa jeho požiadavky môže nepoškodený tovar vrátiť spôsobom, ktorý nepoškodí dielo a k vrátenému tovaru priložiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený emailom s doručenou kópiou objednávky a v tomto prípade má právo na vrátenie všetkých plattieb

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 • Prevádzkovateľ má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom

 • Prevádzkovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 až § 10 zák. č. 102/2014 Z.z., v platnom znení. Kupujúci  môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese artphoto@jurajgavura.sk alebo osobne na  adrese prevádzky predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom“ obchode.  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť používaný, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu (ak bol súčasťou výrobku).  Odporúčame kupujúcim vracať tovar v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu, a aby sa vyhlo prípadným škodám počas prepravy, ktoré nie sú zodpovednosťou predávajúceho.

Spotrebiteľ  zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho vlastnosti a funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak ide využiť právo na odstúpenie odzmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru kupujúci manipuluje s tovarom a skontroluje ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho vyžadujeme, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, a teda zakúpený tovar je potrebné vrátiť s pôvodnými obalmi, dokumentami, či inými ochrannými a identifikačnými prostriedkami.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme! Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (uvádzame všetky zákonné možnosti):

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY »

 

7. Reklamácie a záruka

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom č. 250/2007 Z.z. stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, bezprostredne po prevzatí tovaru si tento prezrie, či bol doručený bez poškodenia a bez viditeľnej chyby. Odporúčame, aby kupujúci v prípade viditeľne poškodenej zásielky, jej obalu, túto nepreberal a spísal s prepravcom (kuriérom) škodový protokol a tiež nás o tomto bezodkladne informoval, aby mohla byť táto situácia bezproblémovo doriešená v prospech kupujúceho. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je nutné, aby nás kupujúci o tom bezodkladne upovedomil.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je žiadúce, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť predovšetkým popis charakteru chyby, ktorú kupujúci na tovare zistil počas jeho záručnej doby. K reklamácii je žiadúce doložiť preukázanie kúpno-predajného vzťahu (napr. doklad o kúpe výrobku, príp. faktúra spolu s dokladom o jej úhrade) a aj záručný list, pokiaľ bol k výrobku vydaný. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom (ak bolo súčasťou dodaného tovaru), s návodom a pokiaľ možno v originálnom obale. Reklamovaný tovar zaslaný na našu adresu na dobierku nepreberáme!

Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, pri zasielaní reklamácie späť ku kupujúcemu hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 30 dní.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Pri uplatnení reklamácie na nižšie uvedené vady, nebude môcť byť reklamácia uznaná ako oprávnená, keď sa bude jednať o vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok
 • poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním
 • používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

 Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka):

 •  ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
 • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie (napr. kupujúci pošle najskôr e-mail o reklamácii a tovar zašle až neskôr), tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného výrobku,
 • výmenou výrobku,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • odôvodneným zamietnutím.

O výsledku reklamačného konania bude kupujúci informovaný v zákonnej lehote.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR »

 

8. Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

A. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Creative G s.r.o. je správcom osobných údajov na stránkach www.jurajgavura.sk. Určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom. 

Kontaktné informácie: 

Creative G s.r.o.
Jána Goliána 1516/11
036 01 Martin
IČO: 47 419 792 
DIČ: 2023870233
Email: artphoto@jurajgavura.sk
 

B. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov.V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

 

C. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje pre realizáciu objednávky

Spracovávané osobné údaje: 

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

Zasielanie emailov o novinkách

Informácie o novinkách v obore, nových článkoch, alebo akciách a súťažiach na našich stránkach a v mobilnej aplikácii vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri odoslaní formulára. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Štatistické údaje prezeranosti stránok

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. Viac o Cookies.

 

D. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

 

E. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas vybavenia objednávky, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so ákonom o dani z príjmov.

 

F. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Pre účely plnenia zmluvy (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby)

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby  na základe zmluvy, spracovávame vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode A pre účel plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov. Pre správne fungovanie služieb je našou povinnosťou vás informovať elektronickou poštou o informáciách týkajúcich sa dodávanej služby (zmeny v poskytovaní služieb alebo vo funkcionalite) a teda spracovávať vaše osobné údaje za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.  

Pre marketingové účely (na základe vášho súhlasu)

Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o zasielanie informácií o novinkách, alebo pozvánok na výstavy poskytujeme vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe neho  spracovávame  vaše osobné údaje (email) do odvolania súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

 

G. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy artphoto@jurajgavura.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia. 

 

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platná legislatíva. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na artphoto@jurajgavura.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov  ARS, ktorá je dostupná online

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka v tomto prípade len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Želáte si dostávať novinky eshopu emailom?

Pozvánky na výstavy a novinky v eshope budete mať ako prví

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.